Godkjent av Lotteritilsynet

Diggo er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og drives av Radiobingo SA. Radiobingo SA leverer plattform og tjenester til den enkelte lokalradioen som har lisens for å drive radiobingo i Norge. Det er en forutsetning for å være medeier i Radiobingo SA, og for å kunne drive radiobingo på Radiobingo SA sin plattform, at man har lisens for slikt spill fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Lag og organisasjoner må godkjennes før de kan å få tillatelse til å hente inntekter fra bingo og store lotterier med omsetning over 200 000 kroner.

Plikter som lotteriverdig organisasjon

Som lotteriverdig organisasjon plikter man å melde fra til Lotteritilsynet dersom det skjer vesentlige endringer sammenlignet med opplysningene i den opprinnelige søknaden om godkjenning. Dette må man gjøre innen to uker etter at endringen skjedde. Eksempler på slike endringer kan være vesentlig nedgang i foreningens aktivitetsnivå/medlemstall. Hvis endringene gjør at man ikke lenger oppfyller vilkårene for lotterigodkjenning, kan Lotteritilsynet kalle tilbake godkjenningen.

Regnskapsrapportering

Lotteriverdige organisasjoner skal hvert år (innen 1. juni) sende en enkel regnskapsrapport for virksomheten på fastsatt skjema til Lotteritilsynet. I tillegg må man spesifisere bruken av lotteriinntekter. Lotteritilsynet sender ut informasjon om skjemaer og rapporteringsfrister i april/mai hvert år. Hvis man ikke gjør denne rapporteringen, kan Lotteritilsynet kalle tilbake organisasjonens godkjenning og eventuelle lotteritillatelser.

Bruken av lotteriinntekter

Organisasjonen plikter å bruke lotteriinntektene i samsvar med egne vedtekter og eventuelle særvilkår som er stilt i godkjenningen fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet gjennomfører stikkprøvekontroll av organisasjonens bruk av lotteriinntekter.

Regnskapsføring

Organisasjonen må føre regnskap i et ordentlig og oversiktlig system. Alle transaksjoner skal bokføres på en måte som gjør det mulig å vurdere inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i foreningen.

Godkjenningsgebyr

Organisasjonen må betale et engangsgebyr på 1300 kr for godkjenning og registrering i Lotteriregisteret.