Diggo.no

Personvernavtale

Personvern

Personvernerklæring og GDPR

Denne personvernerklæringen gjelder for registrerte spillere på diggo.no, som driftes av Radiobingo SA. Radiobingo SA består av følgende medlemmer: Radio Riks Oslo, Radio Metro Sørlandet, Radio Metro Follo og The Beat Asker. Erklæringen beskriver hvordan Radiobingo SA samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen registrerte spilleres rettigheter og Radiobingo SA sine plikter.

Oppdatert 3. mars 2021

BEHANDLINGSANSVARLIG

Radiobingo SA er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ansvaret er delegert fra de enkelte lokalradioer (medlemmer av Radiosamvirket SA), og noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert til IT-systemeiere via databehandleravtale.

Når du registrerer deg som spiller på diggo.no samler vi inn og behandler dine personopplysninger på vegne av våre medlemmer når du spiller Diggo, kjøper bonger, får utbetalt gevinster eller på annen måte tar kontakt med oss og den spilleansvarlige lokalradioen.

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de kravene som følger av personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven, markedsføring og andre reguleringer knyttet til spill av Diggo hos våre medlemmer.

Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til personvern@diggo.no

FORMÅLET

Radiobingo SA behandler personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet på vegne av våre medlemmer i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. Personopplysningene behandles for det formål å foreta sikker identifisering av kunden, pengetransaksjoner, yte service, produsere statistikk, foreta kundesegmenteringer, forebygge spillavhengighet og hvitvasking, og til å informere kundene og gjennomføre ulike markedsaktiviteter.

Alle bingospill som du spiller på diggo.no avholdes i betryggende former. Alle radiokanaler som er medlemmer hos oss har lisens fra Lotteritilsynet og er dermed underlagt offentlig kontroll med sikte på å forebygge potensielle negative konsekvenser av bingospill, slik som spilleavhengighet, hindre at eventuelle mindreårige får spille og i tillegg hindre hvitvasking. Vi behandler på vegne av våre medlemmer dine personopplysninger for å forebygge dette.

Personopplysningene som samles inn om deg er: Navn, adresse, fødselsnummer (alder), e-postadresse, mobiltelefonnummer og bankkontonummer.

Vi samler inn opplysninger om dine kjøp av bingobonger og bingospill så som: antall kjøpte bonger, gevinster, samlet kjøpesum, sted og tidspunkt for kjøp mv. Vi omtaler dette som din transaksjonshistorikk. Innsamlingen av personopplysninger også har til formål å informere registrerte brukerne om våre spill og vår spilleplan.

DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Det er frivillig å registrere seg som spiller på diggo.no. Grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er våre brukervilkår som inngås mellom deg som spiller og våre medlemmer som tilbyr Diggo.

Som en del av den frivillige registreringen på diggo.no vil du motta informasjon om våre spill slik som spilleplan for våre radiobingosendinger, varslinger om at du har vunnet pengepremier, hvilke kanaler som til enhver tid har bingosendinger, endringer i premier, endringer i lovverket om pengespill i Norge, nye radio- og TVkanaler som får lisens til å drive bingo i Norge osv. Du mottar denne informasjonen fra diggo.no ved å godkjenne brukervilkårene. Informasjonen du mottar via epost og sms er i enkelte tilfeller kritisk for deg som spiller. Hvis du velger ikke å motta slik informasjon kan du fylle ut skjema nederst på denne siden og sende det, eller klikke på avmeldingslink i nyhetsbrev/sms.

FRIVILLIG Å UTLEVERE OPPLYSNINGER

Gjennom å samtykke til brukeravtalen gir du frivillig Radiobingo SA og våre medlemmer anledning til å bruke innsamlede data til bruk i våre tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke og dermed si opp ditt kundeforhold. Radiobingo SA vil da slette registrerte opplysninger om deg.

FORHINDRE SALG AV BONGER TIL MINDREÅRIGE

Radiobingo SA og våre medlemmer har vedtatt at vi ikke ønsker å selge bonger til mindreårige.

Når du registrerer deg som spiller på diggo.no overfører vi nødvendige personopplysninger som navn og fødselsnummer via BankID for verifikasjon av din alder. Du vil ikke kunne registrere deg som spiller om du er under 18 år, og det opprettes i så fall ingen brukerkonto. Personopplysninger om mindreårige kan av årsaker knyttet til tilgangskontroll og aktivitetssporing kunne fanges opp av våre systemlogger, og vil i så fall oppbevares i inntil tre måneder etter registreringsforsøket. Se mer om avdekking av hacking og mulig misbruk av vår tjeneste i punktet under.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger for alderstest følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vi har en berettiget interesse knyttet til ansvarlig gjennomføring av radiobingo, og hvor våre medlemmers interesse veier tyngre enn personvernet til den registrerte.

AVDEKKE FORSØK PÅ HACKING OG MULIG MISBRUK AV VÅR TJENESTE

Våre spillsystemer logger din aktivitet på våre websider. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er knyttet til de handlingene du utfører. I tillegg til personopplysninger som angitt over, vil vi samle inn din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin.

Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Innholdet i loggene oppbevares i tre måneder og slettes deretter forløpende.

FOREBYGGE SPILLAVHENGIGHET

Radiobingo SA sine medlemmer er gjennom tillatelse gitt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, pålagt å forebygge spillavhengighet. Dette betyr at vi regelmessig vil analysere dine bongkjøp for å se etter kjente transaksjonsmønstre som kan bidra til å avdekke mulig spillavhengighet. En slik analyse krever et behandlingsgrunnlag, og vi har et slikt grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c), ettersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslig forpliktelse overfor Stiftelses- og lotteritilsynet.

Dersom våre analyser avdekker mulig spillavhengighet, er dette en opplysning som i henhold til gjeldende personvernlovgivning også vil kunne defineres som en helseopplysning og dermed også som en såkalt «særskilt kategori» opplysning (sensitiv opplysning). Slike opplysninger har et strengere vern enn alminnelige personopplysninger. Vi har rettslig grunnlag i personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 bokstav f), jf. personopplysningsloven § 11, til å behandle slike personopplysninger; behandlingen er nødvendig for at våre medlemmer skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til tillatelse gitt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

MULIGE SELVPÅLAGTE RESTRIKSJONER KNYTTET TIL SPILL

Vårt behandlingsgrunnlag for personopplysninger knyttet til selvpålagte restriksjoner, følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b): Vår avtale med deg om å begrense dine muligheter til spillet. Videre har vi behandlingsgrunnlag ifølge personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vi har en berettiget interesse av å tilby spill med tilpassede og forsvarlige rammer.

AVDEKKE/FOREBYGGE KRIMINELLE HANDLINGER

Radiobingo SA sine medlemmer har et ansvar for å forhindre hvitvasking gjennom deres bingospill. Vi har gjort flere rettede tiltak for å begrense muligheten for hvitvasking. Vi overvåker at spill skjer i samsvar med lover og regler, og gjennomfører ved behov forsterkede kundetiltak for å følge opp mistenkelige transaksjoner.

PRESENTASJON AV DIGGO.NO PÅ WEB

Våre websystemer logger din aktivitet på våre websider. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), der vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Radiobingo SA utfører også analyse av besøk på nettsiden med hjelp av Google Analytics. Din unike internet-adresse (IP-adresse) er ansett som en personopplysning. Denne IP-adressen anonymiseres før overføring til Google. Dermed lagres ingen personopplysninger hos Google, en praksis som er i tråd med Datatilsynets anbefaling. For å kunne analysere besøk på websidene benytter diggo.no cookies. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, jf. ekomloven § 2-7b. Samtykket baserer seg på at du gjennom innstillinger i din nettleser har akseptert cookies. Les mer om vår bruk av cookies og hvordan du kan skru dette av om du ønsker det lengre ned på siden.

OM LAGRINGSTID

Vi lagrer dine registrerte personopplysninger så lenge vi har et behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn for.

KUNDEOPPLYSNINGER

Personopplysninger som vi behandler om deg i forbindelse med at du deltar i bingospill via diggo.no, slik som kontaktopplysninger, transaksjonslogg, lagres så lenge du er registrert som bruker i systemet, og i tre år etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Dette for at du som bruker skal kunne holde oversikt over dine bonger, gevinster og pengeoverføringer mellom din bank og din digitale lommebok.

Opplysninger om dine bongkjøp (din transaksjonslogg) oppbevares uansett i fem år etter utgangen av det regnskapsår der et eller flere spill ble gjennomført. Lagringsplikten følger av bokføringslovens regler og du kan ikke kreve sletting av opplysningene.

Radiobingo SA ønsker til enhver tid å levere et så bra bingoprodukt som mulig og forbeholder seg retten til å gi registrerte brukere informasjon om spillet og be om deltakelse i undersøkelser via PC, mobil og fasttelefon i etterkant av utvalgte bingosendinger. Ønsker man ikke å motta disse, ta kontakt på kontakt@diggo.no

OPPLYSNINGER OM BESØKENDE PÅ VÅRE NETTSIDER

Alle system- og tekniske logger som genereres ved besøk på våre websider og ved bruk av vårt system oppbevares i tre måneder, og slettes deretter automatisk. Slike logger kan inneholde personopplysninger, som vist over.

DINE RETTIGHETER

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forbindelse med tilgang til og behandling av dine personopplysninger.

Du har med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16, rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger. Se mer om retten til å bli slettet nedenfor.

Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

I visse situasjoner har du rett til å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger om deg som du har delt med Radiobingo SA, og du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet).

Henvendelser vedrørende dine rettigheter kan rettes til personvern@diggo.no. Se også annen kontaktinformasjon i bunnen av dokumentet.

OM RETTEN TIL SLETTING

Personvernforordningen gir deg rett til å kreve at personopplysninger om deg slettes når du anmoder om dette, jf. artikkel 12. Denne retten gjelder ikke absolutt, og Radiobingo SA vil beholde nødvendige personopplysninger for å overholde rettslige forpliktelser for å forhindre spillavhengighet, som beskrevet over.

Dette medfører at selv om du ønsker å slettes fra våre systemer, så vil vi i en periode på tre år beholde nødvendige personopplysninger for å kunne fange opp forsøk på å opprette ny profil etter sletting. Dette for å unngå at egenpålagte restriksjoner om spill, og/eller spillets interne restriksjoner for det antall bonger det er lov å kjøpe innenfor gitte tidsrom, kan omgås.

Se for øvrig avsnitt om lagringstid ovenfor. Her finner du en oversikt over hvor lenge Radiobingo SA med bakgrunn i lov må lagre visse personopplysninger før disse kan slettes.

SIKKERHETSTILTAK

Radiobingo SA har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger som er samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi gjennomfører regelmessige tester og vurderinger av sikkerheten i våre systemer.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Radiobingo SA vil ikke overføre eller på annen måte dele dine personopplysninger med andre, med unntak av følgende forhold: Overføring til tredjepart Multilot AS og Digitalbingo AS som er IT-systemeiere etter databehandleravtaler.

Informasjon om politisk eksponert person (PEP) finner du her.

OVERFØRING BANK

Når du registrerer deg som spiller av bingo på diggo.no, eller overfører penger, vil nødvendige transaksjoner mot din bank bli gjennomført.

Banker anses av finansbransjen som (selvstendig) behandlingsansvarlige for de personopplysninger de behandler om sine kunder, og vi behøver ikke tegne databehandleravtale med dem. En slik banktransaksjon vil omfatte nødvendig informasjon for å kunne verifisere din identitet, og for å kunne overføre midler mellom banken og din digitale lommebok.

NØDVENDIG BISTAND FRA UNDERLEVERANDØRER

For å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre ikt-systemer. Våre underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre ikt-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EU/EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle våre underleverandører.

OVERFØRING MED BAKGRUNN I LOV ELLER DOM/KJENNELSE

Radiobingo SA vil overføre personopplysninger til offentlige myndigheter dersom dette pålegges med hjemmel i lov eller med rettskraftig dom eller kjennelse.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS-OMRÅDET

Radiobingo SA vil ikke overføre personopplysninger utenfor EØS-området, med mindre vi skulle bli pålagt dette gjennom lov eller rettslig kjennelse, eller det foreligger et lovlig grunnlag for denne overføringen.

KLAGEINSTANS

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider.

VÅR KONTAKTINFORMASJON

Radiobingo SA

Organisasjonsnummer: 925 548 162

Telefon: 91 90 18 89 (Kun betjent under sendinger).

E-post: kontakt@diggo.no